Results-10th Std.

Academic Year No of boys appeared Pass % School Topers Marks Secured Remarks
1970 -1971 10 100 Subash.G.
1971 -1972 12 100 Venkatanarayanan.B.V. 632
1972 -1973 18 100 Banugopal.K. 629
1973 -1974 21 100 Shyam.V.Bathija 661
1974 -1975 31 100 Hasanand.S. 665
1975 -1976 27 100 Peter.T.D. 681
1976 -1977 46 100 Chidambaram.Y. 695
1977 -1978 56 100 Rajkumar.R. 677 Old Pattern
1977 -1978 91 97 Nadimuthu 859 New Pattern
1978 -1979 97 76 Sundar.T. 808
1979 -1980 92 95 Jawahari Swaminathan.A. 861
1980 -1981 95 91 Kadiresan.V.A. 880
1981 -1982 84 94 Rajkumar.R.& Pap Rao.S.S. 866
1982 -1983 111 95 Ravi.R. 941
1983 -1984 110 95 Satish.T.C. 936
1984 -1985 104 92 Kiran Kumar.R. 881
1985 -1986 119 93 Arvind Kumar Mathur 945
1986 -1987 108 98 Cibikone.A. 928
1987 -1988 129 97 Kurinchiselvan.G. 929
1988 -1989 134 95 Devesh.S.M. 954
1989 -1990 126 95 Amit.S.Rohra 931
1990 -1991 139 98 Karthik.V.J. 989
1991 -1992 124 94 Rajesh.P.S. 934
1992 -1993 131 95 Ramsubramaniam.S.V. 1003
1993 -1994 144 96 Shanmugasundaram.R. & Vijayamurugan.R. 981
1994 -1995 143 94 Sandeep.K. 954
1995 -1996 156 98 Arumugam.A.N. 976
1996 -1997 149 100 Bharath Raj.V.P. 1021
1997 -1998 149 100 Anurag Parasrampuria 1012
1998 -1999 156 99 Prashanth.T. 1027
1999 -2000 171 100 Madhan.P. 1034
2000 -2001 176 99 Navin.M. 1032 District 3rd
2001 -2002 201 100 Sriram.R. 1024
2002 -2003 191 99 Sagar.P.Modi 1032 District 3rd
2003 -2004 211 98 Daniel Ravikumar 1044 District 2nd
2004 -2005 212 100 Vijay Shankar C.B. 1060 State First
2005 -2006 203 100 Irston Jonnie Roso Antao 1032
2006 -2007 207 100 S Ravi Varma and Siddharth.R. 1034
2007 -2008 220 100 Nivvedan 475
2008 -2009 213 100 Karthick S 479
2009 -2010 244 100 Shyam Sundar R 482
2010 -2011 253 100 Vignesh M 485
2011 -2012 273 100 Amaresh K 491
2012 -2013 324 100 Arunkumar A 492
2013 -2014 305 100 Shri Ram Kumar V 496
2014 -2015 312 100 Ashwin Saravanan 497
2015 -2016 332 100 HariPrakash 495
2016 -2017 337 100 Lingeshwar S N 495